Dźwigi towarowe


Kurs kandydatów na operatorów dźwigów:

I. Budowlanych z obsługą towarowych i towarowo-osobowych
II. Towarowych z obsługą i szpitalnych

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: dźwigów budowlanych z obsługa towarowych i towarowo-osobowych oraz towarowych z obsługą i szpitalnych w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu dźwigów.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 24 - dla kat. I
18 godzin zajęć teoretycznych
6 godzin zajęć praktycznych
26 - dla kat. II
18 godzin zajęć teoretycznych
8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 3 - dla kat. I
4 - dla kat. II

Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Dźwigi towarowo-osobowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP