Polityka ochrony danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest SANNORT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz (tel. 15 833 26 64, info.sandomierz@sannort.pl) Oddział Lublin, ul. Kalinowszczyzna 24, 20-129 Lublin (tel. 81 534 99 44, info.lublin@sannort.pl).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z:
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – gdy realizuje Pani/Pan w SANNORT Sp. z o.o. szkolenie w dziedzinie BHP;
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( poz. 652) - gdy realizuje Pani/Pan w SANNORT Sp. z o.o. szkolenie zawodowe i/lub doskonalące;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • kontaktu w sprawie umowy/zlecenia na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia);
 • zawarcia i wykonania umowy/zlecenia na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia);
 • obsługi zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • analiz i badań sposobu korzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych przez SANNORT Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • w celach marketingowych:
  - w trakcie łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia – nasz uzasadniony interes,
  - po zakończeniu łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia – na podstawie wyrażenia zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu i/lub w Lublinie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie i w zakresie wyżej wymienionym, przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, a następnie stosownie do wymaganego przepisami czasu archiwizowania danej kategorii dokumentów.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

6. Kontakt w sprawie przetwarzania danych w SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu i/lub w Lublinie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@sannort.pl lub dane teleadresowe wymienione w pkt. 1.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy SANNORT Sp. z o.o.;
 • instytucje przeprowadzające egzamin państwowy, jeżeli taki na zakończenie szkolenia jest wymagany przepisami (np. Urząd Dozoru Technicznego, Izba Rzemieślnicza itp.);

mogą być pozostałe podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SANNORT Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO/SkrytkaESP.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP