Polityka ochrony danych osobowych - Kandydaci do pracy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest SANNORT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz (tel. 15 833 26 64, info.sandomierz@sannort.pl) Oddział Lublin, ul. Kalinowszczyzna 24, 20-129 Lublin (tel. 81 534 99 44, info.lublin@sannort.pl).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu rekrutacji i/lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

4. Kontakt w sprawie przetwarzania danych w SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu i/lub w Lublinie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@sannort.pl lub dane teleadresowe wymienione w pkt. 1.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu i/lub w Lublinie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie i w zakresie wyżej wymienionym, przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, a następnie stosownie do wymaganego przepisami czasu archiwizowania danej kategorii dokumentów.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy SANNORT Sp. z o.o.
  • instytucje kontrolujące, PIP, ZUS, US, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – dot. Pracowników i Zleceniobiorców
  • dostawcy, Klienci – dot. Zleceniobiorców.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SANNORT Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO/SkrytkaESP.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP