Konserwator wózków jezdniowych


Cele szkolenia:
Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego), umożliwiających samodzielną pracę na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w następujących kategoriach: - II WJK uprawnienia konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalistycznych, - I WJK uprawnienia konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich rodzajów.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej pół roku pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych wózków.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 64
56 godzin zajęć teoretycznych
8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Wózki jezdniowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP