Kotły CO


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • prawnej regulacji w zakresie eksploatacji kotłów CO,
  • poznanie budowy kotłów CO,
  • poznanie zjawisk zachodzących kotle podczas spalania paliwa,
  • poznanie zasad eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania,
  • nabycie umiejętności postępowania obsługi kotłów w sytuacjach awaryjnych pracy kotłów CO,
  • poznanie zagrożeń występujących na stanowisku obsługi kotłów CO,
  • poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących pracy kotłów i urządzeń towarzyszących,
  • uzyskanie uprawnień do obsługi kotłów centralnego ogrzewania.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat, wykształcenie zgodne z obowiązującym w danym zakładzie taryfikatorem i skierowanie na kurs wystawione przez zakład pracy lub indywidualne zgłoszenie.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 32
24 godzin zajęć teoretycznych
8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 4
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP