Pola elektromagnetyczne


Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest aktualizacja wiadomości oraz umiejętności w zakresie: bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, poznania zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez pola elektromagnetyczne, poznania metod ograniczania lub likwidacji zagrożeń występujących podczas eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, poznania zasad postępowania w sytuacji zagrożeń lub wypadku, przepisów regulujących zagadnienie bhp przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnikami szkolenia powinny być osoby:
  • zatrudnione przy eksploatacji oraz konserwacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz osoby z dozoru
  • ranga zagrożeń powodowanych przez działanie pól elektromagnetycznych sprawia, że szkolenie to powinno być cyklicznie powtarzane.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie seminarium, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 6
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt. Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP