Pomiary elektryczne


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przypomnienie słuchaczom wiadomości niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych, a tym samym ugruntowanie wiadomości w zakresie:
  • regulacji prawnych z zakresu gospodarki energetycznej,
  • regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.,
  • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych,
  • postępowania w przypadku zagrożenia,
  • pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP