Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) - kurs doskonalący


Cele szkolenia:
Głównym celem edukacji kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jest przypomnienie tematyki zagrożeń występujących podczas przewozu tych materiałów oraz przypomnienie im podstawowych informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. W sytuacji, gdy już zaistnieje wypadek celem edukacji jest przekazanie informacji umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku dla nich samych oraz innych osób uczestniczących w przewozie tych towarów i środowiska.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnikiem kursu może być osoba, której mija termin ważności zaświadczenia ADR

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
 • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
 • zajęcia praktyczne.

Kurs dokształcający doskonalący podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas


Tematyka szkolenia:
 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej),
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,w szczególności w przypadku pożaru,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
 • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
14 godzin zajęć teoretycznych
2 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

Kurs dokształcający doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Tematyka szkolenia:
 • zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunków,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
7 godzin zajęć teoretycznych
1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

Kurs dokształcający doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

Tematyka szkolenia:
 • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
 • zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 5
4 godzin zajęć teoretycznych
1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

Kurs dokształcający doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Tematyka szkolenia:
 • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
 •  wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
 • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 5
4 godzin zajęć teoretycznych
1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP