Suwnice robocze


Kurs kandydatów do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW)

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: suwnice, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji suwnic, kat. IIS.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnic.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: - zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT, - zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 24
18 godzin zajęć teoretycznych
6 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Suwnice (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP