Wciągniki i wciągarki


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: wciągniki i wciągarki, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji wciągników i wciągarek, kat. IW lub IIW.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu wciągników i wciągarek.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: - zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, - zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin:

32 - dla kat. IW
24 godzin zajęć teoretycznych
8 godzin zajęć praktycznych

24 - dla kat. IIW
18 godzin zajęć teoretycznych
6 godzin zajęć praktycznych

Ilość dni:
4 - dla kat. IW
3 - dla kat. IIW

Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP