Wózki jezdniowe


Cele szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Absolwent kursu po jego zakończeniu powinien umieć:
  • prawidłowo obsługiwać układ manewrowy
  • bezpiecznie jeździć wózkiem,
  • postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp i ppoż.,
  • udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  •  ukończyć 18 lat,
  • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania wyżej wymienionego zawodu.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książki Wydawnictwa SANNORT, 
  • zajęcia praktyczne: nauka jazdy na wózkach jezdniowe z napędem silnikowym różnych typów.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 40
24 godziny zajęć teoretyczny
16 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 5
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt. Wózki jezdniowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT Sp. z o.o.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP