Żurawie przenośne


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: żurawi przenośnych, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji żurawi przenośnych, kat. II Ż.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim)
  • umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi żurawi przenośnych.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: - zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, - zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 24
16 godzin zajęć teoretycznych
8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP