Żurawie samojezdne


Kurs kandydatów do obsługi żurawi samojezdnych z poziomu roboczego IIŻ

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: żurawi samojezdnych, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji żurawi samojezdnych, kat. II Ż

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu dźwignic.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  •  zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 57 godzin zajęć teoretycznych
12 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 9
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekt wykładowcy

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP