Szkolenia energetyczne


Firma SANNORT Sp. z o.o. oferuje szkolenia uzupełniające wiedzę przed egzaminem w zakresie Eksploatacji i/lub Dozoru urządzeń energetycznych G1 – elektrycznych, G2 – cieplnych i G3 – gazowych.

Opłata za egzamin w 2023 r. wynosi: 349,00 zł do końca czerwca 2023, od lipca 360,00 zł (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1392).

Aby przystąpić do egzaminu należy:
1. wypełnić wniosek lub wnioski o sprawdzenie kwalifikacji i przesłać oryginał pocztą lub z podpisem kwalifikowanym ewentualnie epuap mailem na adres: info.sandomierz@sannort.pl;
2. załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wiedzę, odpowiednio w formie oryginału bądź skanu określone w paragrafie 6 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia.
Niekompletne wnioski lub niepodpisane czy też podpisane przez niewłaściwe osoby będą zwracane. Dlatego proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie ich wypełniania – 515 125 283, 502 084 737, 509 907 896.
Po złożeniu kompletu dokumentów skontaktujemy się niezwłocznie z każdym, w celu przedstawienia tematyki egzaminacyjnej jak również poinformujemy o miejscu, terminie i formie egzaminu.

Egzaminy realizujemy w tradycyjny sposób jak również poprzez komunikatory i platformy internetowe.
NA EGZAMINIE NIEZBĘDNE BĘDZIE OKAZANIE SIĘ DOWODEM OSOBISTYM.

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w siedzibie Zamawiającego.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Dział szkoleń SANNORT Sp. z o.o.


O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może się starać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca wiedzę potwierdzoną dokumentami określonymi w w rozporządzeniu  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, tj.:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Uprawnienia można uzyskać w kategorii Eksploatacji „E” oraz Dozoru „D”.

Eksploatacja dotyczy osób pracujących na stanowiskach wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym.
Dozór odnosi się do stanowisk kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną podlegające pod uprawnienia energetyczne G1:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne podlegające pod uprawnienia energetyczne G2:
 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe podlegające pod uprawnienia energetyczne G3:
 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji (E1) powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu i demontażu i czynności kontrolno - pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska.
Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru (D1) powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.
WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW
Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia on-line

Witamy na platformie edukacyjnej firmy SANNORT, zawierającej szkolenia w dziedzinie BHP w formie E-LEARNINGU. Są...
Dowiedz się więcej

Szkolenia bhp

Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca...
Dowiedz się więcej

Kursy zawodowe

Firma SANNORT Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji szkoleń zawodowych służących uzyskaniu uprawnień do...
Dowiedz się więcej

Szkolenia wyjazdowe

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że w ofercie firmy SANNORT Sp. z o.o. znajdują się szkolenia...
Dowiedz się więcej

Szkolenia energetyczne

Firma SANNORT Sp. z o.o. oferuje szkolenia uzupełniające wiedzę przed egzaminem w zakresie Eksploatacji i/lub...
Dowiedz się więcej

Kursy spawania

Firma Sannort Sp. z o.o. .realizuje szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień spawalniczych. Kursy...
Dowiedz się więcej

Szkolenia doskonalące

W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, coraz większym jej tempem, stresem zawodowym obecnym w naszym...
Dowiedz się więcej

Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane Każde szkolenie może zostać przez nas zaprojektowane specjalnie dla Państwa. Możemy...
Dowiedz się więcej

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP